Wat is een MFO-programma?

Een MFO-programma is een door het RIZIV goedgekeurde les (of lessenpakket) om het overleg tussen artsen en apothekers te stimuleren. Het belangrijkste doel van de MFO-programma’s is het verbeteren van de zorg aan de patiënt. Dit gebeurt door de rol van beide partijen binnen de zorg beter op elkaar af te stemmen. U kan bij het RIZIV een aanvraag indienen om zo een programma bij u in de buurt te organiseren. Vanaf dan spreken we van een ‘MFO-project’. Indien u aan alle administratieve verplichtingen voldoet, kan u voor uw project een subsidie van €2500 toegekend krijgen. U krijgt bij toekenning ook toegang tot het nodige opleidingsmateriaal. De aanvraagprocedure bij het RIZIV kan u hier terugvinden.

Het MFO-programma ‘Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie’

Het doel van dit specifieke MFO-programma is om mogelijke geneesmiddel gebonden problemen (mGGPs) op te sporen en vervolgens de farmacotherapie te optimaliseren. Deelnemers schrijven zich altijd in als duo apotheker-arts en beschikken over minstens 2 gemeenschappelijke patiënten met polyfarmacie. Het is een voordeel als de huisarts ook de GMD-houdende arts is, en de officina-apotheker de huisapotheker is.

Het MFO programma bestaat uit twee avonden, die met een tussentijd van ongeveer 2 maand van elkaar georganiseerd worden. Hieronder vindt u een schematische voorstelling van het verloop van het MFO. Bij het volledig doorlopen van het traject wordt een vergoeding voorzien voor alle deelnemers.

Verloop en tijdslijn van het MFO-project
 • MFO 1: Tijdens de eerste avond maakt u kennis met de principes van rationeel voorschrijven en medicatienazicht bij patiënten met polyfarmacie. Het gebruik van de GheOP³S-tool als ondersteunende tool bij medicatienazicht wordt hierbij toegelicht. U gaat direct aan de slag met casussen. Tevens zullen de huisarts/huisapothekerduo’s twee (gemeenschappelijke) patiënten met polyfarmacie selecteren waarbij een medicatienazicht zal uitgevoerd worden.
 • Tussenperiode: De arts voorziet de huisapotheker van een actuele lijst met diagnoses en recente labowaarden. Ten slotte voert de huisapotheker een medicatienazicht uit met de GheOP³S-tool voor die twee patiënten.
 • MFO 2: De  huisarts/huisapothekerduo’s bespreken samen het medicatienazicht van deze 2 patiënten. U stelt samen een behandelplan op. U leert tijdens dit MFO ook tips en trucs om het behandelplan praktisch toe te passen.
 • Na afloop volgt een gesprek met de patiënt voor het opstellen van een prioriteitenlijst. Ook worden de resultaten van het medicatienazicht ingegeven via een online platform.

Duiding bij de functies & taken binnen het MFO-project

Hieronder worden de bestaande functies binnen dit MFO beschreven alsook de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de voorgestelde vergoeding (zie Tabel 2) te verkrijgen. De organiserende huisarts en officina-apotheker zijn ten allen tijde gemachtigd een vergoeding te weigeren indien niet aan de voorwaarden voldaan is. De vergoeding wordt uitbetaald nadat alle gegevens getransfereerd zijn naar de Universiteit Gent.

Organiserende huisarts & officina-apotheker: De organiserende huisarts dient samen met de organiserende officina-apotheker de projectaanvraag in. De voorwaarden voor de toekenning van de vergoeding zijn:

 • Registreren van het MFO-project via het daartoe bestemd online webformulier. Dit includeert (1) registratie van organiserende officina-apotheker en organiserende huisarts, (2) registratie van de animator en (3) registratie van de data van beide MFO’s.
 • Vastleggen locatie & catering voor beide MFO’s.
 • Stimuleren van lokale officina-apothekers en huisartsen om deel te nemen aan het MFO-project.
 • De organiserende huisarts en officina-apotheker maken een verslag na afloop van het project op voor alle deelnemers
 • Alle voorwaarden voor deelnemende huisartsen en officina-apothekers (zie verder).

Projectcoördinator: De projectcoördinator is mogelijks lid van een beroepsvereniging en staat de organiserende huisarts en officina-apotheker bij in het opstellen, indienen en uitvoeren van het project. De voorwaarden voor toekenning van de vergoeding zijn:

 • Zoeken naar een animator en deze vastleggen voor beide MFO’s.
 • Uitnodigingen versturen aan lokale officina-apothekers en huisartsen met vereisten om deel te nemen aan het MFO-project.
 • Ondersteuning bieden bij het indienen van het project bij het RIZIV teneinde de subsidie te ontvangen.

Animator: De animator begeleidt beide MFO-avonden binnen het project en is bereikbaar voor inhoudelijke vragen van de deelnemende huisartsen en officina-apothekers tijdens de loopduur van het MFO-project. De voorwaarden voor toekenning van de vergoeding zijn:

 • De animator is een huisarts of officina-apotheker met praktijkervaring.
 • De animator dient de halfjaarlijkse opleidingssessie, georganiseerd door de Universiteit Gent, gevolgd te hebben.
 • De animator begeleidt zowel MFO 1 als MFO 2.
 • De animator biedt ondersteuning bij eventuele inhoudelijke vragen van de deelnemende artsen en officina-apothekers m.b.t. het medicatienazicht bij de geïncludeerde risicopatiënten met polyfarmacie.

Deelnemende huisartsen en apothekers: Huisartsen en officina-apothekers kunnen enkel als duo inschrijven. Een voorwaarde voor de inschrijving is dat zij gemeenschappelijke risicopatiënten met polyfarmacie begeleiden. Ook huisartsen in opleiding kunnen inschrijven indien zij aan deze voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor toekenning van de vergoeding zijn:

 • Deelnemende huisartsen en officina-apothekers zijn op beide MFO’s aanwezig.
 • Tussen MFO 1 en MFO 2 lichten de deelnemende huisartsen hun gekoppelde officina-apotheker in over de volledige farmacotherapeutische behandeling van de 2 patiënten waarbij het medicatienazicht uitgevoerd wordt.
 • De deelnemende officina-apotheker voert een farmacotherapeutische anamnese en farmacotherapeutische analyse uit bij 2 patiënten in de tijdspanne tussen MFO 1 en MFO 2.
 • Na het tweede MFO voert de huisarts een follow-up gesprek met de 2 patiënten ter vastlegging van het effectief behandelplan. De deelnemende huisarts documenteert de ondernomen stappen en opvolging via het daartoe bestemde online webformulier. Hij licht ook de officina-apotheker in over het effectieve behandelplan. De officina-apotheker maakt een up-to-date medicatieschema op.